RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.
W związku z nowymi przepisami  informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas podpisywania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych jest QUEEN LANGUAGE ACADEMY PAULINA CZARNOTA z siedzibą przy ul. Komorowskiej 4/6 w Pruszkowie;
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi;
 3. W trakcie podpisywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres zamieszkania i zameldowania (ulica, numer domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto); numer telefonu, adres mailowy, nr dowodu osobistego, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług szkoły. W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń. Ponadto, przepisy prawa obligują nas do przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszej szkoły oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: queenlanguageschool@gmail.com